SharedKey Servicevoorwaarden


1. 1. Uw acceptatie van de voorwaarden

Welkom bij SharedKey

De volgende Terms of Service (de "Voorwaarden") zijn tussen u en Shared Key Inc. ("SharedKey") en vormen een wettelijke overeenkomst die uw gebruik van www.sharedkey.com en andere eigendommen in het sharedkey.com-domein (gezamenlijk de "Site"), het SharedKey-product, de SharedKey-services en gerelateerde websites (gezamenlijk de "Service" genoemd) regelt. U moet akkoord gaan met deze Voorwaarden voordat u de Service kunt gebruiken. U kunt met deze Voorwaarden instemmen door: a) daadwerkelijk gebruik te maken van de Service, of b) op een vakje te klikken dat aangeeft dat u akkoord gaat met de Service, waar een dergelijk vakje aan u beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat alle gebruikers die toegang krijgen tot uw eigendomsaccount, namelijk leden en gasten, zich aan deze Voorwaarden houden. Als u niet akkoord gaat met een van de volgende voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Service. U dient een kopie van deze voorwaarden af te drukken of anderszins op te slaan voor uw administratie. "SharedKey", zoals hierin gebruikt, betekent Shared Key Inc.

Juridische autoriteit en registratie

Om de Service te gebruiken en/of u te registreren moet u: a) meerderjarig zijn om een bindend contract met SharedKey te vormen, en b) geen persoon zijn die de Service niet mag ontvangen onder de wetten van Canada of andere toepasselijke jurisdictie, inclusief het land waar u woont of van waaruit u de Service gebruikt. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u het voorgaande begrijpt en ermee instemt. Als u jonger bent dan de vereiste wettelijke leeftijd, maar ten minste 13 jaar oud, kunt u nog steeds gebruik maken van de Service (met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving), maar alleen als de account die u gebruikt door uw ouder of wettelijke voogd is aangemaakt en geregistreerd (zie paragraaf 3 hieronder voor meer informatie).

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot uw account. Als u vermoedt dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw account, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij gebruikersinformatie kunnen bewaren en dat wij ook gebruikersinformatie kunnen vrijgeven als de wet dit vereist of als wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke bewaring of vrijgave redelijkerwijs nodig is om dit te doen: (a) te voldoen aan wettelijke procedures; (b) deze Voorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op claims dat enige Inhoud (zoals hierin gedefinieerd) de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van SharedKey, haar gebruikers of het publiek te beschermen.

Updates / Wijzigingen

SharedKey kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen en beveelt aan dat u de Voorwaarden regelmatig herziet. U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden te allen tijde bekijken op https://www.sharedkey.com/terms-of-service. Als SharedKey een wijziging in de Voorwaarden aanbrengt, zal het de herziene Voorwaarden op onze website plaatsen via de link zoals hierin vermeld. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw voortgezette gebruik van de Service nadat de Voorwaarden zijn gewijzigd, betekent dat u de Voorwaarden als herzien accepteert. Zonder het voorgaande te beperken, kan SharedKey, als SharedKey een wijziging in de Voorwaarden aanbrengt die een wezenlijke invloed heeft op uw gebruik van de Service, een kennisgeving van een dergelijke wijziging op onze website plaatsen en/of u een e-mailbericht sturen over een dergelijke wijziging in uw SharedKey-account. Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in de Voorwaarden, kunt u uw registratie bij de Site onmiddellijk beëindigen en uw gebruik van de Service en de Site stopzetten. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging van de Voorwaarden.

2. 2. Beschrijving van de dienst

Systeemeisen

Voor het gebruik van de Dienst zijn een of meer compatibele apparaten en internettoegang met compatibele ISP (breedband vereist voor webapplicaties) nodig; er kunnen afzonderlijke kosten in rekening worden gebracht. Uw gebruik van de Service kan worden beïnvloed door bepaalde combinaties van hardware, software en/of internettoegang. Snelle internettoegang wordt sterk aanbevolen. Compatibel apparaat: Mac, of PC. Voor Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6.2 of later; Safari 3, Firefox 3 of later. Voor PC: Windows 7, Vista of XP Home of Professional (SP2) of hoger; Internet Explorer 7, Safari 3, Firefox 3 of hoger. De Service is momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

De service wijzigen

SharedKey behoudt zich het recht voor om de Service (of een deel daarvan) te wijzigen of te stoppen, hetzij tijdelijk of permanent, op elk moment of van tijd tot tijd, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Zonder het voorgaande te beperken, kan SharedKey een bericht op onze website plaatsen en/of een e-mail naar uw SharedKey-account sturen om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen aan de Service. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website te bekijken en/of uw SharedKey-e-mailadres te controleren op dergelijke kennisgevingen. U gaat ermee akkoord dat SharedKey niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging of beëindiging van de Service.

Beperkingen op het gebruik

U stemt ermee in de Service alleen te gebruiken voor doeleinden zoals toegestaan door deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken in het toepasselijke rechtsgebied. Aan uw SharedKey-account worden bepaalde niveaus van opslagcapaciteit en bandbreedte voor netwerkverkeer en e-mail toegewezen, zoals beschreven in de SharedKey-functiepagina's. Het overschrijden van enige toepasselijke beperking van de bandbreedte of opslagcapaciteit is verboden. Bovendien behoudt SharedKey zich het recht voor om, als er sprake is van excessief gebruik van uw account of een eigendomsaccount (zoals gedefinieerd in Sectie 3 hieronder), de toegang tot informatie die via een URL beschikbaar is voor uw account tijdelijk uit te schakelen. "Overmatig gebruik" zoals hierin gebruikt, kan van toepassing zijn op opslag- en/of bandbreedtecapaciteiten en betekent dat uw gebruik binnen een bepaalde maand of dag (indien van toepassing) het gemiddelde niveau van het maandelijkse of dagelijkse gebruik van de leden van SharedKey in het algemeen ruimschoots overschrijdt. Herhaalde overtredingen kunnen leiden tot beëindiging van uw account. SharedKey behoudt zich het recht voor om deze gebruiksbeperkingen te allen tijde te wijzigen.

Beschikbaarheid van de dienst

Het is mogelijk dat de Service, of een functie of deel daarvan, niet beschikbaar is in alle talen of in alle landen en SharedKey verklaart niet dat de Service, of een functie of deel daarvan, geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest de Service te openen en te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toepasselijke lokale wetten.

Openbare bèta

Van tijd tot tijd kan SharedKey ervoor kiezen om nieuwe en/of bijgewerkte functies van de Service (de "Bètafuncties") aan te bieden als onderdeel van een Openbaar Bèta-programma (het "Programma") met als doel SharedKey feedback te geven over de kwaliteit en bruikbaarheid van de Bètafuncties. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw deelname aan het Programma vrijwillig is en geen juridisch partnerschap, agentschap of arbeidsrelatie tussen u en SharedKey creëert, en dat SharedKey niet verplicht is om u te voorzien van Bètafuncties. SharedKey kan dergelijke Bètafuncties beschikbaar maken voor deelnemers aan het Programma door zich online te registreren of in te schrijven via de Service. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat SharedKey bepaalde informatie van uw account, apparaten en randapparatuur kan verzamelen en gebruiken om u in te schrijven voor een Programma en/of te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname. U begrijpt dat u, zodra u zich inschrijft voor een Programma, mogelijk niet meer in staat bent om terug te keren naar de eerdere niet-bètaversie van een bepaalde bètaversie. Uw gebruik van de bètafuncties en uw deelname aan het Programma wordt beheerst door deze Voorwaarden en eventuele aanvullende licentievoorwaarden die afzonderlijk bij de bètafuncties kunnen worden gevoegd. De Bètafuncties worden geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis en kunnen fouten of onnauwkeurigheden bevatten die storingen, corruptie of verlies van gegevens en/of informatie van uw apparaat en van daarmee verbonden randapparatuur (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, servers en computers) kunnen veroorzaken. SharedKey raadt u ten zeerste aan om een back-up te maken van alle gegevens en informatie op uw apparaat en van alle randapparatuur voordat u aan een programma deelneemt. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat alle gebruik van de Bètafuncties op uw eigen risico is. U NEEMT ALLE RISICO'S EN ALLE KOSTEN IN VERBAND MET UW DEELNAME AAN EEN PROGRAMMA OP U, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE KOSTEN VOOR INTERNETTOEGANG, BACK-UP, KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT EN RANDAPPARATUUR, EN EVENTUELE SCHADE AAN APPARATUUR, SOFTWARE, INFORMATIE OF GEGEVENS. SharedKey kan u al dan niet technische en/of andere ondersteuning bieden voor de Bètafuncties. Als er ondersteuning wordt geboden, komt deze bovenop uw normale ondersteuningsdekking voor de Service en is deze alleen beschikbaar via het Programma. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle ondersteuningsregels of -beleidsregels die SharedKey aan u verstrekt om dergelijke ondersteuning te ontvangen. SharedKey behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen of het beleid van het Programma te allen tijde te wijzigen (inclusief het stopzetten van het Programma) met of zonder kennisgeving, en kan uw deelname aan het Programma te allen tijde intrekken. U erkent dat SharedKey niet verplicht is om een commerciële versie van de Bètafuncties te leveren en dat, indien een dergelijke commerciële versie beschikbaar wordt gesteld, deze andere functies of functionaliteiten kan hebben dan die welke in de Bètafuncties zijn opgenomen. Als onderdeel van het Programma zal SharedKey u de mogelijkheid bieden om opmerkingen, suggesties of andere feedback te geven over uw gebruik van de Bètafuncties. U gaat ermee akkoord dat SharedKey, bij gebrek aan een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst van het tegendeel, vrij is om alle feedback die u geeft te gebruiken voor welk doel dan ook.

3. 3. Uw gebruik van de service

Beheerder

Wanneer u deze Voorwaarden accepteert en het SharedKey aanmeldingsproces voltooit, wordt u de SharedKey "Administrator" voor uw vastgoedaccount. U bent verplicht om een uniek login e-mailadres te selecteren bij het aanmelden dat zal worden gebruikt voor uw account (uw "Login ID"). U kunt toestemming krijgen om extra "Eigendomsaccounts" aan te schaffen en toe te voegen als Administrator voor elke account. U kunt dezelfde Login-ID gebruiken of een aparte Login-ID selecteren voor elke Vastgoedaccount die u aanmaakt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Vastgoedaccounts.

Account Beveiliging

Bij het aanmaken van uw Login ID wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Kies een sterk wachtwoord en maak uw wachtwoord niet bekend aan anderen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk en veilig houden van uw wachtwoord, en begrijpt verder dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Login ID. Als u enig ongeoorloofd gebruik van uw account vermoedt of daarvan op de hoogte raakt, neem dan contact op met SharedKey Support op [email protected]. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Service is ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik op individuele basis en dat u uw account- en/of wachtwoordgegevens niet met een andere persoon mag delen.

Leden en gasten

U kunt de instellingen van uw vastgoedaccount wijzigen om andere mensen volledige bewerkingsrechten of alleen-lezen toegang tot uw vastgoedaccount te geven. Leden met volledige bewerkingsrechten die door u zijn toegevoegd aan uw Eigendomsaccount hebben de mogelijkheid om andere leden toe te voegen aan de Eigendomsaccount. Door andere gebruikers toe te voegen aan uw Eigendomsaccount als Leden of Gasten, geeft u hen toestemming om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service.

Kinderen

U moet ten minste 13 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Kinderen tussen 13-18 jaar (of ouder zoals vereist door de lokale wetgeving) kunnen toegang krijgen tot de Service, maar alleen als ze als "Lid" of "Gast" worden toegevoegd aan een Vastgoedaccount. Door het toevoegen van een kind als Lid of Gast onder uw Eigendomsaccount, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft en dat u de ouder en/of wettelijke voogd van dat kind bent. Door het toevoegen van een minderjarige aan uw Eigendomsaccount, geeft u hen toestemming om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service, en het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de Service en/of Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd in Sectie 5) die via de Service wordt geleverd, geschikt is voor een minderjarige. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen om uw kind te beschermen, met inbegrip van het toezicht op het gebruik van de Service.

Aanmeldingsverplichtingen

U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u aan SharedKey verstrekt tijdens het aanmeldingsproces ("Aanmeldingsgegevens") waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel zal zijn, en dat u de aanmeldingsgegevens gedurende uw gehele periode zal onderhouden en bijwerken om deze nauwkeurig en actueel te houden. Als u geen nauwkeurige, actuele en volledige Aanmeldingsgegevens verstrekt, kan dit leiden tot opschorting en/of beëindiging van uw account.

Aanvullende verplichtingen of voorwaarden

Bepaalde onderdelen of functies van de Service, die door SharedKey en/of haar licentiegevers worden geleverd, kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke software of andere licentieovereenkomsten of gebruiksvoorwaarden. U dient dergelijke afzonderlijke overeenkomsten te lezen, te aanvaarden en te aanvaarden als voorwaarde voor het gebruik van deze specifieke onderdelen of functies van de Service.

Geen transport

Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd om u enig belang, titel of licentie in een Login-ID, e-mailadres, domeinnaam of soortgelijke bron die door u in verband met de Service wordt gebruikt, over te dragen.

Geen overlevingsrecht

U gaat ermee akkoord dat uw SharedKey-account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op uw Login ID of Content binnen uw account eindigen bij uw overlijden. Na ontvangst van een kopie van een overlijdenscertificaat kan uw account worden beëindigd en kan alle Content binnen uw account worden verwijderd. Neem contact op met de afdeling [e-mail beveiligd] voor verdere hulp.

Geen doorverkoop van de service

U gaat ermee akkoord dat u de Dienst (of een deel ervan) niet zult reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen, doorverkopen, verhuren of verhandelen voor welk doel dan ook.

4. 4. SharedKey Privacybeleid

U begrijpt dat u door het gebruik van de Service toestemming geeft en instemt met het verzamelen en gebruiken van bepaalde informatie over u en uw gebruik van de Service in overeenstemming met het Privacybeleid van SharedKey. U stemt er verder mee in en gaat ermee akkoord dat SharedKey informatie met betrekking tot uw account kan verzamelen, gebruiken, verzenden, verwerken en onderhouden met het oog op het leveren van de Service, en alle functies daarin, aan u. Informatie die door SharedKey wordt verzameld wanneer u de Service gebruikt, kan ook technische of diagnostische informatie met betrekking tot uw gebruik bevatten die door SharedKey kan worden gebruikt om de Service te onderhouden, te verbeteren en te verbeteren. Lees voor meer informatie ons volledige privacybeleid op https://www.sharedkey.com/privacy-policy. U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat deze informatie naar Canada en/of andere landen kan worden overgedragen voor opslag, verwerking en gebruik door SharedKey en/of haar dochterondernemingen.

5. 5. Inhoud en uw gedrag

Inhoud

"Inhoud" betekent alle informatie die kan worden gegenereerd of aangetroffen door het gebruik van de Service, zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, software, muziek, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, berichten en alle andere soortgelijke materialen. U begrijpt dat alle Content, of deze nu publiekelijk is geplaatst of privé is verzonden op de Service, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze Content afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet SharedKey, als enige verantwoordelijk bent voor alle Content die u uploadt, downloadt, plaatst, e-mailt, verzendt, opslaat of anderszins beschikbaar stelt via uw gebruik van de Service. U begrijpt dat u door het gebruik van de Service op Inhoud kunt stuiten die u beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk vindt, en dat u anderen kunt blootstellen aan Inhoud die zij verwerpelijk vinden. SharedKey heeft geen controle over de Content die via de Service wordt gepost en garandeert evenmin de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Content. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Service en de Inhoud uitsluitend op eigen risico is. In geen geval zal SharedKey of haar aandeelhouders, directeuren, functionarissen of werknemers aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door uw vertrouwen in Content die via de Site of de Diensten is verkregen.

Uw gedrag

U gaat ermee akkoord dat u de Service NIET zult gebruiken om:

 1. content te uploaden, te downloaden, te posten, te e-mailen, te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, vulgair, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, of anderszins verwerpelijk is;
 2. opzettelijk of onopzettelijk een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet overtreden, een ander "stalken" of op andere wijze lastigvallen, of persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan;
 3. als u een volwassene bent, vraag dan om persoonlijke of andere informatie van een minderjarige (een persoon onder de 18 jaar of een andere leeftijd die de lokale wet als minderjarig omschrijft) die niet persoonlijk bij u bekend is, inclusief maar niet beperkt tot: volledige naam of achternaam, thuisadres, postcode, telefoonnummer, foto, of de namen van de school, de kerk, het atletiekteam of vrienden van de minderjarige;
 4. u mag zich niet voordoen als een andere persoon (inclusief beroemdheden), entiteit, een andere SharedKey-abonnee, een SharedKey-werknemer of een burger- of overheidsleider, of uw lidmaatschap van een persoon of entiteit op een andere manier verkeerd voorstellen, (SharedKey behoudt zich het recht voor om een Login-ID te weigeren of te blokkeren die kan worden beschouwd als een imitatie of verkeerde voorstelling van uw identiteit, of als een verduistering van de naam of identiteit van een andere persoon);
 5. zich bezig te houden met enige inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, of handelsgeheimen of vertrouwelijke informatie te onthullen in strijd met een geheimhoudings-, arbeids- of geheimhoudingsovereenkomst;
 6. ongevraagde of ongeoorloofde e-mailberichten, reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam of kettingbrieven te plaatsen, te verzenden, te verzenden of op andere wijze beschikbaar te stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bulk commerciële reclame en informatieve aankondigingen;
 7. het vervalsen van een TCP-IP packet header of een deel van de header informatie in een e-mail of een nieuwsgroeppost, of het op een andere manier plaatsen van informatie in een header die bedoeld is om de ontvangers te misleiden over de oorsprong van de inhoud die via de Dienst wordt verzonden ("spoofing");
 8. gebruik te maken van geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot de Site of de Services of om informatie van de Site of de Services te verzamelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, robots, spiders of scripts);
 9. de Site of de Services te framen, gebruik te maken van framingtechnieken om een servicemerk, logo of andere eigendomsinformatie in te sluiten, pop-upvensters over de pagina's te plaatsen of de weergave van de pagina's op een andere manier te beïnvloeden. Dit betekent, naast andere activiteiten, dat u zich niet moet bezighouden met de praktijken van "screen scraping", "database scraping" of enige andere activiteit met als doel het verkrijgen van lijsten van gebruikers of andere informatie;
 10. het uploaden, posten, e-mailen, verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen van materiaal dat virussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de normale werking van de Service (of een deel daarvan) te schaden, te verstoren of te beperken, of van andere computersoftware of -hardware;
 11. de Service te verstoren of te verstoren (inclusief toegang tot de Service via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of webcrawlers), of servers of netwerken die met de Service zijn verbonden, of enig beleid, vereisten of voorschriften van netwerken die met de Service zijn verbonden (inclusief ongeoorloofde toegang tot, gebruik van of toezicht op gegevens of verkeer op de Service);
 12. een illegale activiteit te plannen of uit te voeren; en/of
 13. persoonlijke informatie over andere gebruikers van de Service te verzamelen en op te slaan om deze te gebruiken in verband met een van de voorgaande verboden activiteiten.

Verwijdering van de inhoud

U erkent dat SharedKey op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige Content die door anderen wordt geleverd en dat het niet de plicht is om dergelijke Content vooraf te screenen. SharedKey behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om te bepalen of Content geschikt is en voldoet aan deze Voorwaarden en kan Content op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, vooraf screenen, verplaatsen, weigeren, wijzigen en/of verwijderen als dergelijke Content in strijd met deze Voorwaarden blijkt te zijn of anderszins aanstootgevend is.

Back-up van uw inhoud

U bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups, op uw eigen computer of ander apparaat, van alle belangrijke documenten, afbeeldingen of andere inhoud die u opslaat of opent via de Service. SharedKey garandeert of garandeert niet dat de Content die u via de Service opslaat of opent, niet onderhevig is aan onbedoelde schade, corruptie of verlies.

Toegang tot uw account en inhoud

U erkent en gaat ermee akkoord dat SharedKey uw accountinformatie en -inhoud kan openen, gebruiken, bewaren en/of openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is of indien we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke toegang, gebruik, openbaarmaking of bewaring redelijkerwijs noodzakelijk is: (a) te voldoen aan een juridisch proces of verzoek; (b) deze Voorwaarden af te dwingen, met inbegrip van een onderzoek naar een mogelijke schending ervan; (c) beveiligings-, fraude- of technische kwesties op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (d) de rechten, eigendommen of veiligheid van SharedKey, haar gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan door de wet.

Inbreuk op het auteursrecht

SharedKey respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vereist dat de mensen die de Site en de Services gebruiken hetzelfde doen. Het is ons beleid om snel te reageren op claims van misbruik van intellectueel eigendom. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op de site of de services op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door de volgende informatie schriftelijk te verstrekken:

 • De elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar te handelen;
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden;
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
 • Een verklaring die wordt afgelegd op straffe van meineed dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Indien wij een dergelijke claim ontvangen, behouden wij ons het recht voor om Content te weigeren of te verwijderen zoals beschreven in deze Voorwaarden en om een gebruikersaccount te beëindigen. Na ontvangst van een claim van inbreuk zullen we kennisgevingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en zullen we passende maatregelen nemen en andere van toepassing zijnde wetten op het gebied van intellectueel eigendom. Na ontvangst van kennisgevingen die in overeenstemming zijn of in wezen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zullen we snel handelen om materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, en zullen we snel handelen om elke verwijzing of link naar materiaal of activiteit waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. We zullen redelijke stappen ondernemen om de gebruiker ervan op de hoogte te stellen dat we de toegang tot dergelijk materiaal hebben verwijderd of uitgeschakeld.

Overtredingen van de voorwaarden

Als u tijdens het gebruik van de Service Content tegenkomt die u ongepast vindt, of die u op een andere manier als een schending van deze Voorwaarden beschouwt, kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar [e-mail beveiligd].

6. 6. Betaling

Vergoedingen

U gaat ermee akkoord alle vergoedingen en kosten te betalen die u hebt opgegeven toen u zich aanmeldde voor de Service en een deel daarvan. Alle vergoedingen zijn exclusief toepasselijke belastingen (bijv. omzetbelasting, gebruiksbelasting of belasting over de toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld, en u bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen die kunnen worden geheven op uw gebruik van de Service.

Creditcard Authorisatie

U kunt worden gevraagd om SharedKey te voorzien van een creditcardnummer van een kaartuitgever die wij accepteren om eventuele kosten met betrekking tot de Service te activeren en/of te betalen. SharedKey kan voorafgaand aan een aankoop om autorisatie van uw creditcardrekening vragen om te controleren of de creditcard geldig is en/of het benodigde geld of krediet beschikbaar is om uw aankoop te dekken. Deze preautorisaties zullen uw beschikbare saldo verminderen met het autorisatiebedrag totdat het wordt vrijgegeven of in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke kosten. Neem contact op met uw kaartuitgever als u aanvullende vragen hebt over wanneer een autorisatiebedrag van uw afschrift wordt verwijderd.

Betalingsmethode

SharedKey brengt de jaarlijkse abonnementskosten en eventuele andere extra kosten die u autoriseert in rekening op de door u opgegeven kosten- of creditcardrekening. Door SharedKey te machtigen om de kosten van uw abonnement op een creditcard in rekening te brengen, machtigt u SharedKey om automatisch door te gaan met het in rekening brengen van die kaart (of een vervangende kaart als de oorspronkelijke kaart om welke reden dan ook wordt vernieuwd, verloren, gestolen of gewijzigd door de kaartuitgever en de uitgever stelt SharedKey op de hoogte van de nieuwe vervangende kaartrekening) voor alle kosten of lasten die aan uw abonnement zijn verbonden, met inbegrip van eventuele vernieuwingskosten zoals hieronder beschreven. U machtigt de kaartuitgever om alle hierin beschreven bedragen te betalen en machtigt SharedKey, of enig ander bedrijf dat als factureringsagent voor SharedKey optreedt, om te blijven proberen alle hierin beschreven bedragen op uw creditcardrekening in rekening te brengen totdat deze bedragen volledig zijn betaald. U gaat ermee akkoord om SharedKey bijgewerkte informatie over uw creditcard te verstrekken op verzoek van SharedKey en de eerder verstrekte informatie is niet langer geldig. Als SharedKey geen betaling ontvangt van uw creditcardmaatschappij of haar agenten, gaat u ermee akkoord om alle verschuldigde bedragen op verzoek van SharedKey te betalen.

Automatische verlenging van het jaarabonnement

Wanneer u zich online aanmeldt voor de Service, wordt uw jaarabonnement zo ingesteld dat het automatisch wordt verlengd wanneer het afloopt. Dit betekent dat, tenzij u uw account voor het verstrijken ervan opzegt, uw account automatisch met een jaar wordt verlengd. Op het moment van de verlenging brengen wij de op dat moment geldende kosten voor de verlenging van de Service in rekening op uw creditcard. Ongeveer vijftien (15) dagen voor uw vervaldatum zullen wij u per e-mail op uw SharedKey-e-mailadres laten weten dat uw account op het punt staat te worden verlengd en u eraan herinneren dat de aangegeven servicekosten op de verlengingsdatum van uw creditcard zullen worden afgeschreven.

Factureringsinformatie en vragen

SharedKey of haar agenten zullen een elektronische factuur en ontvangstbewijs naar uw SharedKey e-mailadres sturen telkens wanneer er Servicekosten van uw rekening worden afgeschreven. Als u denkt dat u ten onrechte voor de Service bent gefactureerd, dient u ons binnen 15 dagen na de factureringsdatum op de hoogte te stellen door contact op te nemen met SharedKey Support op [email protected].

Annuleringen en terugbetalingen

Alle door u betaalde vergoedingen en kosten in verband met de Service zijn niet restitueerbaar, tenzij anders vermeld in dit document. De toepasselijke lokale wetgeving kan afwijken van dit beleid.

Veranderingen in de prijs

SharedKey kan te allen tijde, na kennisgeving door de toepasselijke wetgeving, de prijs van de Service of een deel daarvan wijzigen, of nieuwe kosten of vergoedingen in rekening brengen. Prijswijzigingen en het instellen van nieuwe kosten die tijdens uw abonnementsperiode worden doorgevoerd, zijn van toepassing op latere abonnementsvoorwaarden en op alle nieuwe abonnees na de ingangsdatum van de wijziging. Als u niet akkoord gaat met dergelijke prijswijzigingen, moet u uw account opzeggen en het gebruik van de Service stopzetten. Als u de Service na de ingangsdatum van een dergelijke wijziging blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

7. 7. Inhoud die door u is ingediend of beschikbaar is gesteld op de dienst

Licentie van U

Met uitzondering van materiaal dat wij aan u in licentie kunnen geven, maakt SharedKey geen aanspraak op het eigendom van het materiaal en/of de Inhoud die u indient of beschikbaar stelt op de Service. Door dergelijke Inhoud in te dienen of te plaatsen op delen van de Service die toegankelijk zijn voor het publiek, verleent u SharedKey echter een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om dergelijke Inhoud te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, publiekelijk uit te voeren en publiekelijk weer te geven op de Service, uitsluitend voor het doel waarvoor dergelijke Inhoud werd ingediend of beschikbaar werd gesteld. Deze licentie zal binnen een commercieel redelijke termijn worden beëindigd nadat u of SharedKey dergelijke Inhoud uit de openbare ruimte heeft verwijderd. Door dergelijke Inhoud in te dienen of te plaatsen op delen van de Service die toegankelijk zijn voor het publiek, verklaart u dat u de eigenaar bent van dergelijk materiaal en/of toestemming hebt om het te verspreiden.

Wijzigingen in de inhoud

U begrijpt dat SharedKey, om de Service aan te bieden en uw Inhoud daarop beschikbaar te maken, uw Inhoud over verschillende openbare netwerken, in verschillende media kan verzenden en uw Inhoud kan wijzigen of aanpassen om te voldoen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. U gaat ermee akkoord dat de licentie hierin SharedKey toestaat dergelijke acties te ondernemen.

8. 8. Informatie over handelsmerken en auteursrechten

SharedKey, het SharedKey-logo en andere SharedKey-handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Service worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Shared Key Inc. in Canada en/of andere landen. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Service worden gebruikt, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn. U krijgt geen recht of licentie voor een van de bovengenoemde handelsmerken en gaat er verder mee akkoord dat u geen eigendomskennisgevingen (inclusief handelsmerk- en auteursrechtvermeldingen) die op de Service zijn aangebracht of deze bevatten, zult verwijderen, verduisteren of wijzigen. Geen enkel materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het hierboven vermelde materiaal, mag worden gereproduceerd of gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. 9. Beëindiging

Beëindiging door u

U kunt te allen tijde uw account beëindigen en/of stoppen met het gebruik van de Service. Om uw account te beëindigen neemt u contact op met SharedKey Support op [email protected]. Door u vóór uw beëindiging betaalde vergoedingen worden niet terugbetaald (tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan in deze Voorwaarden), met inbegrip van vooraf betaalde vergoedingen voor de termijn gedurende welke u beëindigt. Beëindiging van uw account ontslaat u niet van enige verplichting om enige opgebouwde vergoedingen of kosten te betalen.

Beëindiging door SharedKey

SharedKey kan te allen tijde, onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, uw account en/of toegang tot de Service onmiddellijk geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten. Oorzaak voor een dergelijke beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot: (a) schendingen van de Voorwaarden of enig ander beleid of richtlijnen die hierin worden genoemd en/of op de Service worden geplaatst; (b) een verzoek van u om uw account te annuleren of te beëindigen; (c) stopzetting of materiële wijziging van de Service of enig deel daarvan; (d) een verzoek en/of bevel van wetshandhaving, een gerechtelijk orgaan of andere overheidsinstantie; (e) wanneer de levering van de Dienst aan u onwettig is of kan worden; (f) onverwachte technische of veiligheidskwesties of -problemen; (g) uw deelname aan frauduleuze of illegale activiteiten; of (h) het niet betalen van door u verschuldigde vergoedingen met betrekking tot de Dienst. Een dergelijke beëindiging of opschorting zal door SharedKey naar eigen goeddunken worden uitgevoerd, zonder enige terugbetaling aan u van vooruitbetaalde vergoedingen of bedragen, en SharedKey zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schade die kan resulteren of ontstaan uit een dergelijke beëindiging of opschorting van uw account en/of toegang tot de Service.

Effecten van beëindiging

Bij beëindiging van een Vastgoedaccount verliest u de toegang tot de Service omdat deze betrekking heeft op de toegang tot die specifieke Vastgoedaccount. Merk op dat uw Login ID intact blijft als u toegang heeft tot andere actieve Accounts. Indien u daartoe opdracht geeft, zal SharedKey alle informatie en gegevens die zijn opgeslagen in of als onderdeel van de beëindigde Eigendomsaccount verwijderen, inclusief, maar niet beperkt tot gegevensbestanden, foto's en voorkeuren.

10. 10. Links en ander materiaal van derden

Links

Bepaalde Content, onderdelen of kenmerken van de Service kunnen materialen van derden en/of hyperlinks naar andere websites, bronnen of Content bevatten. Omdat SharedKey mogelijk geen controle heeft over dergelijke sites en/of materialen van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat SharedKey niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen en de nauwkeurigheid van dergelijke sites of bronnen niet onderschrijft of garandeert, en op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk is voor enige Inhoud, reclame, producten of materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat SharedKey op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade die u oploopt of beweert te hebben opgelopen, hetzij direct of indirect, als gevolg van uw gebruik en/of vertrouwen op dergelijke Content, advertenties, producten of materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen.

Google Maps Service

Voor het gebruik van de Google Maps-service gelden de volgende aanvullende voorwaarden: De servicevoorwaarden van Google Maps zijn beschikbaar op http://maps.google.com/help/terms_maps.html en Google Maps Legal Notices op http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

11. 11. Uitsluiting van garanties

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES ALS ZODANIG NIET TOE, VOOR ZOVER DERGELIJKE UITSLUITINGEN SPECIFIEK VERBODEN ZIJN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE HIERONDER BESCHREVEN UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENST OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT DE DIENST WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. SHAREKEY EN ZIJN FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN HET BIJZONDER, SHAREDKEY EN ZIJN FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (I) DE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (II) UW GEBRUIK VAN DE DIENST TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; EN (III) ALLE INFORMATIE DIE U ALS GEVOLG VAN DE DIENST HEBT VERKREGEN, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN.

ALLE MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, WORDT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO GERAADPLEEGD, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW APPARAAT OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. U ERKENT VERDER DAT DE DIENST NIET BEDOELD OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAAR HET FALEN OF DE VERTRAGING VAN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD, GEGEVENS OF INFORMATIE DIE DOOR DE DIENST WORDEN VERSTREKT, KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE OF MILIEUSCHADE. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, WELKE ORAAL OF SCHRIFTEN, VERBINTENISSEN DOOR U VAN DE DIENST ZIJN GEBRUIKEN VAN EEN GARANTIE die niet in de voorwaarden is vermeld.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE ALS ZODANIG NIET TOE, VOOR ZOVER DERGELIJKE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN SPECIFIEK VERBODEN ZIJN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, KUNNEN SOMMIGE VAN DE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN DIE HIERONDER WORDEN UITEENGEZET, NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT SHAREDKEY EN ZIJN FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS, KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS SHAREDKEY OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE HET GEVOLG ZIJN VAN: (I) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN (II) WIJZIGINGEN IN DE DIENST OF EEN TIJDELIJKE OF PERMANENTE STOPZETTING VAN DE DIENST OF EEN DEEL ERVAN; (III) DE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) DE VERWIJDERING VAN, CORRUPTIE VAN OF HET NIET OPSLAAN EN/OF VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS OP OF VIA DE DIENST; (V) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OVER DE DIENST; EN (VI) ELKE ANDERE AANGELEGENHEID MET BETREKKING TOT DE DIENST.

12. 12. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord SharedKey, haar filialen, dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend, met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) enige Inhoud die u indient, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Service; (b) uw gebruik van de Service; (c) enige schending door u van deze Voorwaarden; of (d) uw schending van enige rechten van een ander. Deze verplichting blijft ook na beëindiging of afloop van deze Voorwaarden en/of uw gebruik van de Service bestaan. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruik van de Service met behulp van uw account, met inbegrip van elk gebruik door Eigendomsaccounts, en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op elk gebruik van uw account, met inbegrip van elk gebruik door Eigendomsaccounts. U gaat ermee akkoord deze Voorwaarden na te leven en SharedKey te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims en eisen die voortvloeien uit het gebruik van een Eigendomsaccount, ongeacht of dit gebruik uitdrukkelijk door u is geautoriseerd.

13. Mededelingen

SharedKey kan u kennisgevingen met betrekking tot de Service, inclusief wijzigingen van deze Voorwaarden, per e-mail naar uw SharedKey-e-mailadres (en/of een ander alternatief e-mailadres indien voorzien), per gewone post, of per post op onze website en/of de Service verstrekken.

14. 14. Toepasselijk recht

Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in de volgende paragraaf, zullen deze Voorwaarden en de relatie tussen u en SharedKey worden beheerst door de wetten van de provincie Alberta, met uitzondering van de bepalingen van de wetsconflicten. U en SharedKey gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de stad Calgary, Alberta, om elk geschil of claim die voortvloeit uit deze Voorwaarden op te lossen. Specifiek uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst is de wet die bekend staat als het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen.

15. Algemeen

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SharedKey, regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en SharedKey met betrekking tot de Service. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende Servicevoorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van geaffilieerde diensten, inhoud van derden of software van derden. Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de overige delen zullen volledig van kracht blijven. Het verzuim van SharedKey om enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden, er geen derde partijen zijn die van deze overeenkomst profiteren. Elke vertaling van deze Voorwaarden wordt gedaan voor lokale vereisten en in het geval van een geschil tussen de Engelse en niet-Engelse versies zal de Engelse versie van deze Voorwaarden van toepassing zijn. U gaat ermee akkoord dat elke claim of oorzaak van een actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of het gebruik van de Service binnen zes (5) maanden na het ontstaan van de oorzaak van de actie moet worden ingediend of voor altijd moet worden uitgesloten.

Door de Site of de Services te gebruiken, stemt u in met het ontvangen van elektronische communicatie van SharedKey. Deze communicatie omvat berichten over uw account en informatie over of in verband met de Services. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die wij u elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, met inbegrip van het feit dat dergelijke mededelingen schriftelijk worden gedaan. SharedKey is verontschuldigd voor elke tekortkoming in de uitvoering in zoverre dat de uitvoering ervan wordt verhinderd door een reden die buiten haar macht ligt. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SharedKey en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp dat hierin is opgenomen.

 

Contacteer ons